parkinson Antibody

parkinson Antibody

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx102923 Abbexa
 • 577.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1696.80 EUR
 • 794.40 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

20-abx173961 Abbexa
 • 1111.20 EUR
 • 560.40 EUR
 • 1 mg
 • 200 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx173962 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 994.80 EUR
 • 526.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx173963 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1111.20 EUR
 • 560.40 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx173964 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 1178.40 EUR
 • 594.00 EUR
 • 184.80 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

abx145099-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

abx125426-50ul Abbexa 50 ul 493.2 EUR

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx137393 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

abx117014-100ug Abbexa 100 ug 560.4 EUR

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

20-abx126322 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

20-abx129267 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1062.00 EUR
 • 543.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

20-abx000921 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

abx332328-100ul Abbexa 100 ul 510 EUR

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody

20-abx301245 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx326086 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx328620 Abbexa
 • 376.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx214707 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx214167 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ul
 • 50 ul

Parkinson Disease Protein 7 Clone P1E12AT Antibody

20-abx137484 Abbexa
 • 844.80 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 20 ug
 • 5 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (Biotin)

20-abx273307 Abbexa
 • 577.20 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1696.80 EUR
 • 794.40 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (FITC)

20-abx273877 Abbexa
 • 577.20 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1696.80 EUR
 • 794.40 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (FITC)

20-abx274055 Abbexa
 • 594.00 EUR
 • 309.60 EUR
 • 1746.00 EUR
 • 811.20 EUR
 • 477.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody (HRP)

20-abx304742 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody (FITC)

20-abx304743 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Antibody (Biotin)

20-abx304744 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (Biotin)

20-abx272435 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1579.20 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (Biotin)

20-abx272861 Abbexa
 • 560.40 EUR
 • 292.80 EUR
 • 1612.80 EUR
 • 760.80 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 2 Protein

20-abx261253 Abbexa
 • 4101.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Parkinson Disease Protein 7 Protein

20-abx261762 Abbexa
 • 4519.20 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx114336 Abbexa
 • 878.40 EUR
 • 477.60 EUR
 • 150 ul
 • 50 ul

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx000940 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 710.40 EUR
 • 218.40 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

abx038230-100ug Abbexa 100 ug 469.2 EUR

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

abx430436-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody

20-abx318556 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat)

4-MAL059Ra21 Cloud-Clone
 • 340.80 EUR
 • 3708.00 EUR
 • 908.40 EUR
 • 434.40 EUR
 • 274.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7)

Recombinant Human Parkinson Disease Protein 7

7-05800 CHI Scientific 5µg Ask for price

Recombinant Human Parkinson Disease Protein 7

7-05801 CHI Scientific 20µg Ask for price

Recombinant Human Parkinson Disease Protein 7

7-05802 CHI Scientific 1mg Ask for price

Recombinant Parkinson Disease Protein 7 (PARK7)

4-RPL059Hu01 Cloud-Clone
 • 496.32 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1531.20 EUR
 • 590.40 EUR
 • 1060.80 EUR
 • 408.00 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Parkinson Disease Protein 7 expressed in: E.coli

Recombinant Parkinson Disease Protein 7 (PARK7)

4-RPL059Mu01 Cloud-Clone
 • 571.58 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1813.44 EUR
 • 684.48 EUR
 • 1248.96 EUR
 • 458.40 EUR
 • 4353.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Parkinson Disease Protein 7 expressed in: E.coli

Recombinant Parkinson Disease Protein 7 (PARK7)

4-RPL059Ra01 Cloud-Clone
 • 571.58 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1813.44 EUR
 • 684.48 EUR
 • 1248.96 EUR
 • 458.40 EUR
 • 4353.60 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Parkinson Disease Protein 7 expressed in: E.coli

Recombinant Parkinson Disease Protein 2 (PARK2)

4-RPL060Hu01 Cloud-Clone
 • 539.33 EUR
 • 267.60 EUR
 • 1692.48 EUR
 • 644.16 EUR
 • 1168.32 EUR
 • 436.80 EUR
 • 4051.20 EUR
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Parkinson Disease Protein 2 expressed in: E.coli

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (Biotin)

abx430437-200ul Abbexa 200 ul 460.8 EUR

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (HRP)

20-abx306318 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (FITC)

20-abx306319 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

High Sensitive Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Antibody (Biotin)

20-abx306320 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 2214.00 EUR
 • 718.80 EUR
 • 218.40 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat), APC

4-MAL059Ra21-APC Cloud-Clone
 • 481.20 EUR
 • 4880.40 EUR
 • 1332.00 EUR
 • 622.80 EUR
 • 291.60 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7). This antibody is labeled with APC.

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-MAL059Ra21-Biotin Cloud-Clone
 • 422.40 EUR
 • 3648.00 EUR
 • 1046.40 EUR
 • 526.80 EUR
 • 283.20 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7). This antibody is labeled with Biotin.

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat), Cy3

4-MAL059Ra21-Cy3 Cloud-Clone
 • 591.60 EUR
 • 6457.20 EUR
 • 1726.80 EUR
 • 780.00 EUR
 • 338.40 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7). This antibody is labeled with Cy3.

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat), FITC

4-MAL059Ra21-FITC Cloud-Clone
 • 409.20 EUR
 • 3927.60 EUR
 • 1089.60 EUR
 • 522.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7). This antibody is labeled with FITC.

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat), HRP

4-MAL059Ra21-HRP Cloud-Clone
 • 436.80 EUR
 • 4249.20 EUR
 • 1174.80 EUR
 • 559.20 EUR
 • 272.40 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7). This antibody is labeled with HRP.

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Monoclonal Antibody (Rat), PE

4-MAL059Ra21-PE Cloud-Clone
 • 409.20 EUR
 • 3927.60 EUR
 • 1089.60 EUR
 • 522.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7). This antibody is labeled with PE.

Parkinson Disease Protein 7 (PARK7) Polyclonal Antibody (Human, Rat)

4-PAL059Ra01 Cloud-Clone
 • 330.00 EUR
 • 3549.60 EUR
 • 872.40 EUR
 • 420.00 EUR
 • 271.20 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Rat Parkinson Disease Protein 7 (PARK7)

Parkinson Disease Protein 2 (PARK2) Polyclonal Antibody (Human, Pig)

4-PAL060Hu01 Cloud-Clone
 • 314.40 EUR
 • 3296.40 EUR
 • 814.80 EUR
 • 397.20 EUR
 • 264.00 EUR
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Pig Parkinson Disease Protein 2 (PARK2)

Human Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E01P0613-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E01P0613-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E01P0613-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E01P1009-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E01P1009-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E01P1009-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E06P0613-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E06P0613-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E06P0613-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E06P1009-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E06P1009-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E06P1009-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E08P0613-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E08P0613-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Parkinson disease 2/parkin ELISA kit

E08P0613-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A Sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Parkinson disease 2/parkin in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E08P1009-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E08P1009-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Parkinson Disease Protein 7 ELISA kit

E08P1009-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Parkinson Disease Protein 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.