mouse Antibody

mouse Antibody

Mouse Hemopexin Antibody

12333-05011 AssayPro 150 ug 217 EUR

Mouse Apotransferrin Antibody

14079-05011 AssayPro 150 ug 217 EUR

Mouse Visfatin Antibody

18715-05011 AssayPro 150 ug 217 EUR

Mouse Prothrombin Antibody

21892-05011 AssayPro 150 ug 217 EUR

Mouse RAPSN Antibody

32051-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse MYL9 Antibody

32162-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse GAPDH Antibody

32168-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse VCAM1 Antibody

32510-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse LRPAP1 Antibody

32527-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse PEBP1 Antibody

32531-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse C1qR1 Antibody

32577-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse MIF Antibody

32661-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse ALDH2 Antibody

32686-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse PGK1 Antibody

32748-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse TCTP Antibody

32768-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse GSTP2 Antibody

32777-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse PRMT1 Antibody

32840-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse IL33 Antibody

32846-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse IL34 Antibody

32847-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse GSTM1 Antibody

32935-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse CKMM Antibody

32938-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse MRP8 Antibody

32955-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse PGAM1 Antibody

33311-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse LC3B Antibody

33345-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse IL1RA Antibody

33356-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse DDT Antibody

33367-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse Mup1 Antibody

33399-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse CRYGD Antibody

33474-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse GSTP1 Antibody

35619-05111 AssayPro 150 ug 261 EUR

Mouse Monoclonal Antibody

28297-100Tests SAB 100 Tests 412 EUR

Mouse Monoclonal Antibody

28297-25Tests SAB 25 Tests 209 EUR

Mouse Monoclonal Antibody

28298-100Tests SAB 100 Tests 499 EUR

Mouse Monoclonal Antibody

28298-25Tests SAB 25 Tests 245 EUR

Mouse Znf260 Antibody

abx034649-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Znf260 Antibody

abx034649-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Plau Antibody

abx034650-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Plau Antibody

abx034650-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Mast1 Antibody

abx034670-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Mast1 Antibody

abx034670-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse p27Kip1 Antibody

abx034671-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse p27Kip1 Antibody

abx034671-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse p21Cip1 Antibody

abx034761-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse p21Cip1 Antibody

abx034761-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

CD11b (mouse) Antibody

abx140423-01mg Abbexa 0.1 mg 286 EUR

mouse Splunc2 Antibody

abx011413-100ug Abbexa 100 ug 411 EUR

Mouse Irgm1 Antibody

abx025375-100ul Abbexa 100 ul 523 EUR

Mouse Irgm1 Antibody

abx025376-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Irgm1 Antibody

abx025376-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse MOGT2 Antibody

abx026159-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse MOGT2 Antibody

abx026159-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Krt6a Antibody

abx031155-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Krt6a Antibody

abx031155-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Senp1 Antibody

abx031160-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Senp1 Antibody

abx031160-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Lrmp Antibody

abx031209-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Lrmp Antibody

abx031209-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Slc5a8 Antibody

abx031213-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Slc5a8 Antibody

abx031213-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Pik3r1 Antibody

abx031214-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Pik3r1 Antibody

abx031214-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Irf3 Antibody

abx031370-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Irf3 Antibody

abx031370-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Mavs Antibody

abx031371-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Mavs Antibody

abx031371-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Txnip Antibody

abx031399-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Txnip Antibody

abx031399-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Ppm1h Antibody

abx031450-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Ppm1h Antibody

abx031450-80l Abbexa 80 µl 286 EUR

Mouse Ublcp1 Antibody

abx031458-400ul Abbexa 400 ul 523 EUR

Mouse Ublcp1 Antibody

abx031458-80l Abbexa 80 µl 286 EUR