lysosome Antibody

lysosome Antibody

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

20-abx318253 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

abx004803-100l Abbexa 100 µl 387.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

abx004803-20l Abbexa 20 µl 175 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

abx004803-50l Abbexa 50 µl 275 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

abx318253-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

abx318253-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody

abx318253-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (HRP)

20-abx316252 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (HRP)

abx316252-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (HRP)

abx316252-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (HRP)

abx316252-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (FITC)

20-abx316253 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (FITC)

abx316253-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (FITC)

abx316253-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (FITC)

abx316253-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (Biotin)

20-abx316254 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (Biotin)

abx316254-100g Abbexa 100 µg 362.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (Biotin)

abx316254-20g Abbexa 20 µg 162.5 EUR

Lysosome Membrane Protein 2 (SCARB2) Antibody (Biotin)

abx316254-50g Abbexa 50 µg 250 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx104124 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

20-abx121563 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx123762 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx125357 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

abx139699-01mg Abbexa 0.1 mg 493.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

abx139700-01mg Abbexa 0.1 mg 427.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030136-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030136-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030137-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030137-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030138-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx030138-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx025207-100ul Abbexa 100 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx025208-400ul Abbexa 400 ul 627.6 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx025208-80l Abbexa 80 µl 343.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody

20-abx009048 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx001598 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 20 ul
 • 50 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx234686-100ug Abbexa 100 ug 610.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx444874 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 25 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

20-abx318353 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (LAMP1) Antibody

abx139700-100g Abbexa 100 µg 275 EUR

Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx349999-1096tests Abbexa 10 × 96 tests Ask for price

Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx349999-596tests Abbexa 5 × 96 tests 400 EUR

Lysosome-associated membrane glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody

abx349999-96tests Abbexa 96 tests 287.5 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

20-abx141221 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx139703-01mg Abbexa 0.1 mg 427.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx412012-01mg Abbexa 0.1 mg 644.4 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx412248-50ug Abbexa 50 ug 610.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx412249-50ug Abbexa 50 ug 727.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx413983-025mg Abbexa 0.25 mg 678 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx413984-01mg Abbexa 0.1 mg 526.8 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx414345-025mg Abbexa 0.25 mg 811.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody

abx414347-01mg Abbexa 0.1 mg 610.8 EUR

Lysosome Purification Kit

K235-50 Biovision each 601.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody (PE)

abx139701-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (LAMP1) Antibody (PE)

abx139701-100g Abbexa 100 µg 400 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (Lamp1) Antibody (APC)

abx139702-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody (APC)

abx139704-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody (PE)

abx139706-100tests Abbexa 100 tests 577.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (HRP)

20-abx304331 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (FITC)

20-abx304332 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ALP)

abx442278-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (APC)

abx442559-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (FITC)

abx443120-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (HRP)

abx443400-100ug Abbexa 100 ug 644.4 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (RPE)

abx444243-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 1 (LAMP1) Antibody (APC)

abx139702-100g Abbexa 100 µg 400 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (Biotin)

20-abx304333 Abbexa
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (CD107b) Antibody (FITC)

abx414346-01mg Abbexa 0.1 mg 895.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (Biotin)

abx442840-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (PerCP)

abx443962-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 390)

abx440030-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR

Lysosome-Associated Membrane Glycoprotein 2 (LAMP2) Antibody (ATTO 488)

abx440311-100ug Abbexa 100 ug 661.2 EUR