granulocyte Antibody

granulocyte Antibody

Monocyte/Granulocyte Antibody (RPE)
abx415382-01mg 0.1 mg
EUR 718
  • Shipped within 1 week.
Granulocyte Colony Stimulating Factor Antibody
20-abx137008
  • EUR 356.00
  • EUR 523.00
  • 0.5 mg
  • 1 mg
  • Shipped within 5-10 working days.
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNUB0061-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Concentration: 0.2mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNUB0061-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Concentration: 0.2mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNUB0062-100 100uL
EUR 209
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Concentration: 0.2mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNUB0062-500 500uL
EUR 458
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Concentration: 0.2mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNUM0061-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), 1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNUM0062-50 50uL
EUR 395
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), 1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC040061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC040061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC040062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC040062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC610061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC610061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC610062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC610062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC470061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC470061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC470062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC470062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC550061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC550061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC550062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC550062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC050061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC050061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC050062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC050062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC400061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC400061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC400062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC400062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC430061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC430061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC430062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC430062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC800061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC800061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC800062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC800062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC810061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC810061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC810062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC810062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCP0061-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCP0062-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCR0061-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCR0062-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCA0061-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCA0062-250 250uL
EUR 383
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCAP0061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCAP0061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCAP0062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCAP0062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCH0061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCH0061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCH0062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCH0062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC940061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC940061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC940062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC940062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC700061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNC700061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC700062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNC700062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCB0061-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-1) Antibody
BNCB0061-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-1), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCB0062-100 100uL
EUR 199
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL
Granulocyte Marker(BM-2) Antibody
BNCB0062-500 500uL
EUR 544
Description: Primary antibody against Granulocyte Marker(BM-2), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL