ALEXA FLUOR 555 Antibody

ALEXA FLUOR 555 Antibody

Endoglin/CD105 Alexa Fluor

FC15024 Neuromics 100 Tests 537.6 EUR

XFD555 NHS Ester *Same Structure to Alexa Fluor™ 555 NHS Ester*

1821 AAT Bioquest 1 mg 222 EUR

XFD555 NHS Ester *Same Structure to Alexa Fluor™ 555 NHS Ester*

71906 AAT Bioquest 5 mg 781 EUR

XFD555 Anti-human CD47 Antibody *HI172, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10471160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD47 Antibody *HI172, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10471161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD52 Antibody *HI186, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10520160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD52 Antibody *HI186, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10520161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD53 Antibody *HI29, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10530160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD53 Antibody *HI29, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10530161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD53 Antibody *HI36, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10531160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD53 Antibody *HI36, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10531161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD55 Antibody *HI55a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10550160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD55 Antibody *HI55a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10550161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD56 Antibody *My31, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10562150 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD56 Antibody *My31, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10562151 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD57 Antibody *HI57a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10570160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD57 Antibody *HI57a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10570161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD58 Antibody *HI58a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10580160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD58 Antibody *HI58a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10580161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD62 Antibody *HI62E, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10620160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD62 Antibody *HI62E, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10620161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD62l Antibody *HI62L, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10621160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD62l Antibody *HI62L, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10621161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD62p Antibody *HI62P, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10622160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD62p Antibody *HI62P, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10622161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10640160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD64 Antibody *10.1, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10640161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD69 Antibody *FN50, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10690160 AAT Bioquest 100 tests 547 EUR

XFD555 Anti-human CD69 Antibody *FN50, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10690161 AAT Bioquest 500 tests 2051 EUR

XFD555 Anti-human CD71 Antibody *HI160, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10710160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD71 Antibody *HI160, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10710161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD71 Antibody *HI166, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10711160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD71 Antibody *HI166, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10711161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD72 Antibody *3F3, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10720160 AAT Bioquest 100 tests 547 EUR

XFD555 Anti-human CD72 Antibody *3F3, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10720161 AAT Bioquest 500 tests 2051 EUR

XFD555 Anti-human CD73 Antibody *AD2, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10730160 AAT Bioquest 100 tests 547 EUR

XFD555 Anti-human CD73 Antibody *AD2, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10730161 AAT Bioquest 500 tests 2051 EUR

XFD555 Anti-human CD5 Antibody *HISM2, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10050160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD5 Antibody *HISM2, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10050161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD5 Antibody *L17F12, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10051160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD5 Antibody *L17F12, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10051161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD5 Antibody *UCHT2, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10052160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD5 Antibody *UCHT2, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10052161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD6 Antibody *HI210, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10060160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD6 Antibody *HI210, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10060161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD7 Antibody *HIT7, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10070160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD7 Antibody *HIT7, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10070161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD8 Antibody *HIT8a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10080160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD8 Antibody *HIT8a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10080161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD8 Antibody *SK1, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10081160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD8 Antibody *SK1, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10081161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD9 Antibody *HI9a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10090160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD9 Antibody *HI9a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10090161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD10 Antibody *HI10a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10100160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD10 Antibody *HI10a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10100161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD11a Antibody *HI111, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10110160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD11a Antibody *HI111, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10110161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD11b Antibody *HI11b, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10111160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD11b Antibody *HI11b, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10111161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD11b Antibody *ICRF44, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10112160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD11b Antibody *ICRF44, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10112161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD11c Antibody *3.9, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10113160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD11c Antibody *3.9, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10113161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD13 Antibody *WM15, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10130160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD13 Antibody *WM15, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10130161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD14 Antibody *61D3, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10141160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD14 Antibody *61D3, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10141161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD15 Antibody *HI98, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10150160 AAT Bioquest 100 tests 296 EUR

XFD555 Anti-human CD15 Antibody *HI98, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10150161 AAT Bioquest 500 tests 1020 EUR

XFD555 Anti-human CD16 Antibody *HI16a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10160160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR

XFD555 Anti-human CD16 Antibody *HI16a, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10160161 AAT Bioquest 500 tests 918 EUR

XFD555 Anti-human CD16 Antibody *3G8, XFD555 Same Structure to Alexa Fluor™ 555*

10161160 AAT Bioquest 100 tests 245 EUR